LEUVEN MINDGATE

VDAB zet 'kans-rijk-bedrijf' A.W.B. Schots nv in de kijker


Halen, donderdag 2 december 2010. VDAB zet een bedrijf dat zich verdienstelijk maakt op vlak van tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in de kijker op de internationale dag van de gehandicapte.

Eind oktober was 17,6% van de Limburgse werkzoekenden een persoon met een arbeidshandicap. Dit betekent dat ze geconfronteerd worden met langdurige beperkingen van fysieke, verstandelijke psychische of zintuiglijke aard.
Limburg scoort hiermee beduidend hoger dan het Vlaamse gemiddelde van 14,3%.

Personen met een arbeidshandicap hebben het niet gemakkelijk op de arbeidsmarkt, hoewel het vaak gaat om zeer gemotiveerde werkzoekenden met heel wat competenties.
Sedert 2008 is VDAB bevoegd voor het toekennen van een aantal bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen om zo de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap op de gewone arbeidsmarkt te bevorderen. Zo kunnen er aanpassingen aan de arbeidsomgeving terugbetaald worden en kan een werkgever een Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) krijgen als hij een persoon met een arbeidshandicap in dienst neemt.
Deze premie kan oplopen tot 60% van het loon, verhoogd met de gewone RSZ-bijdragen. Uiteraard heeft een werknemer die doof of slechthorend is recht op een tolk, indien dit nodig is en wordt de meerkost van de verplaatsingskosten betaald die een persoon heeft vanwege een arbeidshandicap.

Dat personen met een arbeidshandicap een meerwaarde kunnen betekenen op de werkvloer wordt dagelijks bewezen. In Limburg maken 1120 bedrijven gebruik van de bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen, totaal voor Vlaanderen zijn dat 5759 bedrijven. In totaal zijn er momenteel 1640 personen met een VOP aan de slag in de Limburgse bedrijven, een vergelijking met Vlaanderen leert ons dat er voor heel Vlaanderen in totaal 8533 premies al werden toegekend.

Om dit te realiseren heeft de VDAB enerzijds een samenwerking uitgebouwd met ondermeer een dienst voor gespecialiseerde trajectbepaling en -begeleiding voor personen met een arbeidshandicap (GTB) anderzijds kunnen werkzoekenden een gespecialiseerd opleidingstraject volgen bij één van de vier Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling (GOB) centra in Limburg

Een bedrijf dat zich erg verdienstelijk heeft gemaakt in de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap is A.W.B. Schots N.V.. Dit bedrijf is sinds 1986 actief in het domein van groenonderhoud voor de overheidsinstanties, met de focus op het maaien van bermen en het ruimen van de grachten. Het bedrijf is als een klein familiebedrijf gestart in 1971 en is nu, 39 jaren later uitgegroeid tot een bedrijf met 12 personeelsleden en er staan nog enkele aanwervingen op het programma. In hun huidige personeelsbezetting heeft 33,3% van alle personeelsleden een beperking. Om al hun werknemers voldoende kansen te geven om uit te groeien tot volwaardige werkkrachten wordt er niet enkel gekeken naar de beperkingen van de huidige en toekomstige werknemers maar vertrekt men vanuit de competenties die aanwezig zijn en hoe men deze binnen het bedrijf kan inzetten. Zo wordt, indien nodig een maaimachine aangepast zodat de werknemer opnieuw in staat is om met een tractor te rijden. Net o.w.v. deze wijze van personeelsbeleid voeren, wil VDAB samen met GTB en de 4 GOB's de werkgever en zijn medewerkers, op deze internationale dag van de gehandicapte, bedanken met een mand met streekproducten. Tot slot weet dit bedrijf op een doordachte manier innovatie op het vlak van machinetechnologie te combineren met de aandacht voor de integratie van kansengroepen op de werkvloer.

Meer informatie over deze maatregel vindt u bij: VDAB, dienst arbeidshandicap, Thonissenlaan 47 - 3500 Hasselt, 011-260703, DAH-limburg@vdab.be.

De Award 'Kans-rijk bedrijf' is een initiatief van:
- Azertie
- De Winning
- GTB (gespecialiseerde trajectbepaling en -begeleiding)
- VDAB
- De Poort (gespecialiseerde 0pleidings- Begeleidings en Bemiddelingsdienst)
- GOB Ter Engelen

Perscoördinatie:
Luc Smeets,communicatieverantwoordelijke VDAB Limburg
GSM: 0476/552616

Bedrijfsvoorstelling A.W.B. Schots N.V.

Core business: dienstverlening
A.W.B. Schots is sinds het bermdecreet Vlaanderen (1984) in 1986 actief in het domein van groenonderhoud voor overheidsinstanties.
De focus ligt op het maaien van bermen met opzuiging (sinds 1986) en het ruimen van grachten (sinds 2006).
Wat betreft het manueel onderhoud werken wij al jaren samen met De Winning.
A.W.B. Schots bestaat uit 2 componenten. Enerzijds de service (groenonderhoud) en anderzijds O&O (Onderzoek en Ontwikkeling, inclusief onderhoud van de machines).
Ondersteunende bedrijfstak: Onderzoek en ontwikkeling
Parallel met het leveren van deze diensten wordt ook de ontwikkeling, productie en onderhoud van de benodigde innovatieve installaties in eigen beheer uitgevoerd. Zo was A.W.B. in het verleden de uitvinder van:
- de allereerste zelfrijdende bietenrooiers (eind jaren '70): aantal records qua verbruik van de ontwikkelde machines.
een systeem voor het verleggen van het zwad (1984 - geoctrooieerd)
- de eerste getrokken bermmaaier (1986)
- de eerste zelfrijdende bermmaaier (1987)
- de eerste ecologische grachtenruimer (2006 - geoctrooieerd)
hydraulisch geveerde trekhaak om het rij- en werkcomfort te verhogen

Op deze manier heeft A.W.B. steeds een voortrekkersrol gespeeld in haar sector. Voor een aantal ontwikkelingen werden octrooien aangevraagd. Er zijn plannen om in de toekomst ook een aantal modellen te laten beschermen.

Het is de bedoeling om het geoctrooieerde systeem om grachten te ruimen - zodra het de kinderschoenen ontgroeid is - ook aan te bieden aan andere aannemers onder de vorm van licenties.

Men kan dus stellen dat A.W.B. Schots een totaal bedrijf is in deze sector: naast het leveren van diensten op het gebied van groenonderhoud, beschikt A.W.B. Schots over kennis en expertise om belangrijke innovatieve ontwikkelingen zelf uit te voeren en te valoriseren.

In het kader van deze innovatieve activiteiten werd in het verleden meermaals steun toegekend door het IWT (Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie), inclusief een DTO-toelage (Duurzame Technologische Ontwikkeling).
Meer dan ondernemen

A.W.B. Schots is zich bewust van haar rol binnen de samenleving. Winst maken is slechts één drijfveer van de onderneming. Respect voor arbeid en milieu past in het kader van de doelstellingen die gedefinieerd werden geïnspireerd door maatschappelijk verantwoord ondernemen. Werken conform ISO 26000 (Richtlijnen voor Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties) is dan ook in onze planning voor 2011 opgenomen.

Graag zouden wij de erkenning als invoegbedrijf (Vlaams) en inschakelingsbedrijf (Federaal) extra willen belichten. Dit houdt een engagement in om mensen uit de kansengroepen (ouderen, arbeidsgehandicapten, allochtonen, .) een echte kans op de arbeidsmarkt te bieden. Dit geldt ook voor kandidaten die uit sociale tewerkstelling komen en op deze manier kunnen doorvloeien naar tewerkstelling in het reguliere circuit. Op dit ogenblik zijn er meerdere mensen uit de kansengroepen in dienst bij A.W.B. Schots. Dit alles wordt ondersteund door ons diversiteitplan.

Continue verbetering van onze processen, diensten en producten is als een procedure opgenomen in ons kwaliteits- en milieumanagementsysteem (A.W.B. Schots werkt conform de normen ISO 9001:2008 en ISO 14001:2004). Op deze manier proberen wij dan ook enerzijds continu het niveau van onze dienstverlening naar onze klanten toe te verbeteren en anderzijds de arbeidsomstandigheden van onze werknemers te verbeteren.

Op het vlak van flexibiliteit heeft A.W.B. Schots N.V. doorheen de jaren een zeer goede reputatie opgebouwd. Wij proberen daar waar mogelijk in te spelen op extra vragen of onverwachte gebeurtenissen. De meerderheid van onze klanten bevindt zich relatief kort bij het bedrijfsterrein van A.W.B. Schots N.V. waardoor wij altijd kort op de bal kunnen spelen.
Actief
A.W.B. Schots probeert ook actief zijn steentje bij te dragen:

- Bedrijfsbezoek A.W.B. Schots i.s.m. jobkanaal: intermediairen sociale tewerkstelling (optimaliseren doorstroming van sociale economie naar reguliere economie)
- OVAM: infodag openbaren besturen. A.W.B. Schots werd door OVAM gevraagd om het standpunt van de aannemers in het groenonderhoud te verwoorden met betrekking tot de bermmaaiselproblematiek. Ook andere typische knelpunten werden aangehaald.
- Op vraag van VLM-IPO (Vlaamse Land Maatschappij-Interbestuurlijk Plattelandsoverleg) presentatie gegeven voor de werkgroep
- Vosec: Ecologisch groenbeheer door sociale economie - workshop presenteren i.s.m. De Winning Lummen (Provinciehuis Leuven)
- Standhouder 1ste open Innovatieforum (Genk - Limburghal)
- Project ingediend met als hoofdaanvrager De Winning in samenwerking met de PHL , Centrum voor Natuur- en Landschapsbeheer en A.W.B. Schots om ergonomisch handgereedschap te ontwikkelen om grachten te ruimen (vooral bedoeld voor mensen uit de sociale economie)
- Project opgestart in samenwerking met De Winning om kleine machines te ontwikkelen om achtergelegen grachten te ruimen (die qua bediening ook nog geschikt zijn om bediend te worden door mensen uit de sociale economie)
- KlimOp: Op donderdag 25 november organiseert De Punt in samenwerking met Vosec, AVBS en BFG een netwerkevent voor de Oost-Vlaamse groensector. Hierbij staat samenwerking tussen de klassieke economie en de sociale economie centraal. (Samen met De Winning als voorbeeld fungeren, inclusief promotiefilm, voor andere bedrijven om samenwerking tussen SE en RE te stimuleren)
- Deelname aan Duodag op 24/03/2011

Contact:
AWB Schots N.V.
Roeland Schots
Liebroekstraat 69
3545 Halen
Tel 013/442406
E-mail: roelandschots@awbschots.eu

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us